Danh sách trúng thưởng

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI THÁNG

Tháng Thuê bao Giải thưởng
Tháng 1 77981xxxx 1.000.000
Tháng 2 78791xxxx 1.000.000
Tháng 3 78959xxxx 1.000.000
Tháng 4 77981xxxx 1.000.000
Tháng 5 78671xxxx 1.000.000
Tháng 6 78791xxxx 1.000.000
Tháng 7 78671xxxx 1.000.000
Tháng 8 78671xxxx 1.000.000
Tháng 9 70842xxxx 1.000.000
Tháng 10 78671xxxx 1.000.000
Tháng 11 78671xxxx 1.000.000
Tháng 12 76235xxxx 1.000.000
Tháng 1 78671xxxx 1.000.000
Tháng 2 79957xxxx 1.000.000
Tháng 3 78671xxxx 1.000.000
Tháng 4 79957xxxx 1.000.000